Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domaretiken eller den goda domarseden består av ett antal regler och principer som i många fall har djupa rötter i den europeiska rättsstatens historia. Hit hör sådant som att domaren ska vara opartisk och undvika jävssituationer, vara institutionellt oavhängig i förhållande till andra statsmakter samt tillämpa lag och rätt och värdera bevis på ett självständigt sätt. 

Här ska dokument och riktlinjer på området samlas. 

Sveriges Domstolars och Sveriges Domareförbunds material God domarsed.

Internationella regelverk och principdokument:

The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, antagna 1985 på 17th UN congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, godkända av FN:s generalförsamling (GA Res. 40/30 och 40/146).

European Charter on the statute for judges, antagen 1998 vid möten arrangerade av Europarådet. 

The Universal Charter of the Judge, antagen av International Association of Judges Central Council 1999, uppdaterad 2017.

The Bangalore principles of Judicial Conduct 2002.

Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities.