Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Inledning

Domaretiken eller den goda domarseden består av ett antal regler och principer som i många fall har djupa rötter i den europeiska rättsstatens historia. Hit hör sådant som att domaren ska vara opartisk och undvika jävssituationer, vara institutionellt oavhängig i förhållande till andra statsmakter samt tillämpa lag och rätt och värdera bevis på ett självständigt sätt. 

I april 2010 fick f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt i uppdrag av Domstolsverket att självständigt leda och genomföra ett regeringsuppdrag om domaretik. Johan Hirschfeldt samarbetade nära med en av Sveriges Domareförbund sammansatt arbetsgrupp. Det gemensamma arbetet resulterade i tre dokument: God domarsed – grundsatser och frågor, God domarsed – om etik och ansvarstagande och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn. Senare sammanställde Domstolsverket – efter dialog med Domareförbundet – referat av ett antal domar och beslut från perioden 2011-2018 i skriften Praxis avseende domares tjänsteansvar 2011–2018. Dessa dokument finns längre ned på sidan. 

I december 2020 fick före detta justitierådet och justitiekanslern Anna Skarhed uppdraget att göra en översyn av dokumenten om god domarsed. I juni i år presenterade hon dokumentet God domarsed 2023. Det nya materialet kompletterar det tidigare och bildar ett sammanhållet dokument. 

God domarsed 2023

God domarsed finns här som pdf-fil. Dessutom finns mer information om God domarsed 2023 här. Det finns också en film ”God domarsed” med Anna Skarhed och Johan Hirschfeldt. 

God domarsed 2011 - tre texter sammanställda av Sveriges Domareförbund och Domstolsverket

Det tre dokumenten från 2011 finns här som pdf-filer:

Den tredje rapporten, God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn, innefattar referat avseende rättstillämpning hos Högsta domstolen (HD), hovrätterna, Arbetsdomstolen (AD), Statens ansvarsnämnd (SAN), Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) från 1960-talet fram till 2011. Domstolsverket har efter dialog med Domareförbundet i skriften Praxis avseende domares tjänsteansvar 2011–2018 sammanställt referat av ett antal domar och beslut som meddelats av HD, SAN, JO, JK och AD under perioden 2011-2018:

I en artikel i Svensk Juristtidning 2011 har Johan Hirschfeldt beskrivit det då pågående arbetet med dokumenten. 

Internationella regelverk och principdokument

The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, antagna 1985 på 17th UN congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, godkända av FN:s generalförsamling (GA Res. 40/30 och 40/146).

European Charter on the statute for judges, antagen 1998 vid möten arrangerade av Europarådet. 

The Universal Charter of the Judge, antagen av International Association of Judges Central Council 1999, uppdaterad 2017.

The Bangalore principles of Judicial Conduct 2002.

Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities.