Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Stadgar för Sveriges Domareförbund

1 § Ändamål

Förbundets ändamål är att företräda Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, att värna om domstolarnas självständighet, att i övrigt bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten samt att samla domarna till överläggningar i frågor av betydelse för domstolarna och domarkåren.

2 § Medlemmar

Berättigad att efter anmälan vara medlem i förbundet är:

a) ordinarie domare vid någon av rikets domstolar eller hyresnämnder;

b) icke ordinarie domare vid domstol eller hyresnämnd, vilken antagits som fiskal eller tjänstgör som assessor eller är fastighetsråd eller vattenrättsråd;

c) föredragande i högsta domstolen eller regeringsrätten;

d) den som innehaft befattning som avses vid a) eller b) och ej utövar advokatverksamhet eller därmed jämförlig verksamhet.

Styrelsen kan till medlem i förbundet välja den som, utan att tillhöra någon av nu nämnda grupper, tjänstgör eller tjänstgjort som ordinarie domare.

Förbundet får efter styrelsens förslag kalla hedersledamot.

3 § Styrelsen

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, en vice ordförande och minst nio, högst femton övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på ordinarie förbundsmöte för tiden till och med nästa ordinarie möte.

I samma ordning väljs minst fem, högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter skall väljas från olika delar av domarkårens verksamhetsfält. Minst hälften av ledamöterna och suppleanterna bör väljas bland domare i tingsrätt, länsrätt, försäkringsrätt och hyresnämnd. Minst två av ledamöterna eller suppleanterna bör väljas bland icke ordinarie domare.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen skall förbereda förbundets möten samt i övrigt handha dess angelägenheter, om ej stadgarna föreskriver annat eller förbundet bestämmer annorlunda för viss fråga.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre styrelseledamöter begär det.

Styrelsen är beslutför när minst sju ledamöter är tillstädes. Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordföranden utser styrelsen annan ledamot att som ordförande leda sammanträdet.

Inom styrelsen gäller den mening varom de flesta enas eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.

4 § Arbetsutskott m.m.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott, bestående av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren samt minst två andra ledamöter eller suppleanter. Vid förfall för ledamot i arbetsutskott kan annan styrelseledamot eller suppleant tillkallas. 

Arbetsutskottet får på styrelsens vägnar handlägga förbundsangelägenheter, dock ej fråga som föranleder betydande utgift för förbundet eller eljest är av större vikt. Vid beslut skall minst fyra ledamöter av arbetsutskottet deltaga. 3 § sista stycket äger därvid motsvarande tillämpning.

Styrelsen eller arbetsutskottet får uppdra åt särskilt utskott att handlägga viss fråga eller viss grupp av frågor.

5 § Protokoll

Vid styrelsesammanträde och vid sammanträde med utskott föres protokoll av sekreteraren eller, om denne icke deltager, av den som utses därtill. Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.

6 § Sektioner

Förbundets medlemmar kan för tillvaratagande av särskilda intressen, som gäller grupper av medlemmarna, samlas inom sektioner.

7 § Revisorer

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka skall avge berättelse över granskningen till ordinarie förbundsmöte.

8 § Styrelsens årsredovisning

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avgiva redovisning för förvaltningen av förbundets angelägenheter genom att avlämna berättelse över verksamheten under året (förvaltningsberättelse) jämte redogörelse för förbudets tillgångar och skulder (balansräkning) samt för intäkter och kostnader under året (vinst- och förlusträkning).

Minst en månad före ordinarie förbundsmöte skall styrelsen till revisorerna överlämna räkenskaperna med därtill hörande verifikationer. Revisorerna skall senast en vecka före ordinarie förbundsmöte avlämna sin berättelse till styrelsens ordförande. 

Räkenskapsår skall vara helt år, räknat från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästföljande år.

9 § Avgifter

Medlem erlägger årligen till förbundet en avgift, som bestäms av förbundsmöte.

Medlem som under tre år i följd inte erlagt någon avgift anses ha utträtt ur förbundet.

10 § Ordinarie förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls årligen på tid och plats som bestämts av näst föregående ordinarie möte eller, efter dess uppdrag, av styrelsen.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte skall sändas till förbundets medlemmar senast fyra veckor före mötet. Föredragningslista jämte därtill hörande handlingar bör utsändas till medlemmarna minst två veckor före mötet.

Medlem, som önskar framställa förslag till överläggningsämne, skall minst två veckor före mötet insända sådant förslag till styrelsens ordförande.

11 § Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte sammankallas av styrelsen, när den finner det erforderligt för viss frågas behandling eller när minst 20 medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen. 

Extra möte behandlar endast sådan fråga som föranlett mötet.

Kallelse till extra möte bör, jämte föredragningslista, utsändas till medlemmarna minst fjorton dagar före mötet.

12 § Mötesordning

Förbundsmöte öppnas av styrelsens ordförande, sekreterare och två justeringsmän.

Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:

  1. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  2. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
  4. Val av övriga ledamöter i styrelsen och av suppleanter.
  5. Val av revisorer och suppleanter för dem.
  6. Bestämmande av medlemsavgift.
  7. Val av nämnd om sex personer som vid nästkommande förbundsmöte skall avlämna förslag till val, som avses i punkterna 3-5.
  8. Beslut angående tid och plats för nästa ordinarie förbundsmöte.
  9. Förslag eller överläggningsämne, som väckts av styrelsen eller, inom föreskriven tid, av medlem.
  10. Annat ärende, om vars upptagande minst hälften av de närvarande förenar sig. 

13 § Omröstning och beslut vid förbundsmöte

Vid förbundsmöte sker alla omröstningar öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar, när någon medlem begär det. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden enligt den mening som ordföranden biträder.

För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande biträder beslutet. Beslut om upplösning av förbundet kan ske endast genom beslut som med minst två tredjedelars pluralitet fattas vid två på varandra följande ordinarie förbundsmöten.