Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Stadgar för Sveriges Domareförbund

Antagna den 8 april 2022.

1 § Ändamål

Förbundets ändamål är att företräda Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, att värna om domstolarnas självständighet, att i övrigt bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten samt att samla domarna till överläggningar i frågor av betydelse för domstolarna och domarkåren.

2 § Medlemmar

Berättigad att efter anmälan vara medlem i förbundet är:

a)     ordinarie domare vid någon av rikets domstolar, inklusive tekniska råd och patentråd,

b)     icke ordinarie lagfarna domare vid någon av rikets domstolar, såsom fiskaler, assessorer och tillförordnade domare, dock inte notarier,

c)     hyresråd vid någon av rikets hyresnämnder,

d)     svenska domare i internationell domstol,

e)     den som innehaft befattning som avses under a) – d) och inte utövar advokatverksamhet eller därmed jämförlig verksamhet.

Styrelsen kan medge medlemskap även för annan person.

Förbundet får på årsmöte efter styrelsens förslag kalla hedersledamot.

3 § Styrelsen

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, en vice ordförande och minst nio, högst femton övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte.

I samma ordning väljs minst fem, högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter ska väljas från olika delar av domarkårens verksamhetsfält. Det ska eftersträvas att alla olika domstolsslag och domstolsinstanser, samt ordinarie och icke ordinarie domare, är företrädda i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen ska förbereda förbundets möten samt i övrigt handha dess angelägenheter, om ej stadgarna föreskriver annat eller förbundet bestämmer annorlunda för viss fråga.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen kan sammanträda fysiskt eller på annat sätt, t.ex. digitalt.

Styrelsen är beslutför när minst sju ledamöter är närvarande. Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordföranden utser styrelsen annan ledamot att som ordförande leda sammanträdet.

Inom styrelsen gäller den mening varom de flesta enas eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.

4 § Arbetsutskott m.m.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott, bestående av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren samt minst två andra ledamöter eller suppleanter. Vid förfall för ledamot i arbetsutskott kan annan styrelseledamot eller suppleant tillkallas.

Arbetsutskottet får på styrelsens vägnar handlägga förbundsangelägenheter, dock ej fråga som föranleder betydande utgift för förbundet eller eljest är av större vikt. Vid beslut ska minst fyra ledamöter av arbetsutskottet deltaga. 3 § sista stycket äger därvid motsvarande tillämpning.

Styrelsen eller arbetsutskottet får uppdra åt särskilt utskott att handlägga viss fråga eller viss grupp av frågor.

5 § Protokoll

Vid styrelsesammanträde och vid sammanträde med utskott föres protokoll av sekreteraren eller, om denne icke deltager, av den som utses därtill. Protokoll justeras av sammanträdets ordförande.

6 § Sektioner

Förbundets medlemmar kan för tillvaratagande av särskilda intressen, som gäller grupper av medlemmarna, samlas inom sektioner.

7 § Revisorer

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper ska granskas av två revisorer, vilka ska avge berättelse över granskningen till ordinarie årsmöte.

8 § Styrelsens årsredovisning

Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge redovisning för förvaltningen av förbundets angelägenheter genom att avlämna berättelse över verksamheten under året (verksamhetsberättelse) jämte redogörelse för förbudets tillgångar och skulder (balansräkning) samt för intäkter och kostnader under året (resultaträkning).

Minst en månad före ordinarie årsmöte ska styrelsen till revisorerna överlämna räkenskaperna med därtill hörande verifikationer. Revisorerna ska senast en vecka före ordinarie årsmöte avlämna sin berättelse till styrelsens ordförande.

Kalenderåret utgör räkenskapsår.

9 § Avgifter

Medlem erlägger årligen till förbundet en avgift, som bestäms av årsmötet.

Medlem som under tre år i följd inte erlagt någon avgift anses ha utträtt ur förbundet.

10 § Uteslutning

Om en medlem enligt styrelsens bedömning handlar i uppenbar strid med förbundets intressen, eller om hans eller hennes medlemskap i övrigt bedöms vara till  uppenbar skada för sällskapet, kan styrelsen suspendera vederbörandes medlemskap intill nästa årsmöte. Personen i fråga ska först ha fått tillfälle att yttra sig i frågan. På nästa årsmöte, där personen ifråga har tillträde med talerätt och rösträtt, kan denne uteslutas ur sällskapet, om minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna röstar för detta.

11 § Årsmöte

Årsmöte hålls årligen på tid och plats som bestämts av styrelsen. Årsmötet kan sammanträda fysiskt eller på annat sätt, t.ex. digitalt, enligt vad styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte ska sändas till förbundets medlemmar senast fyra veckor före mötet. Föredragningslista jämte därtill hörande handlingar bör utsändas till medlemmarna minst två veckor före mötet.

Medlem, som önskar framställa förslag till överläggningsämne, ska minst två veckor före mötet insända sådant förslag till styrelsens ordförande.

12 § Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas av styrelsen, när den finner det erforderligt för viss frågas behandling eller när minst 20 medlemmar skriftligen begär det hos styrelsen.

Extra årsmöte behandlar endast sådan fråga som föranlett mötet.

Kallelse till extra årsmöte bör, jämte föredragningslista, utsändas till medlemmarna minst fjorton dagar före mötet.

13 § Mötesordning

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Sekreterare och två justeringsmän väljs.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

  1. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  2. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
  4. Val av övriga ledamöter i styrelsen och av suppleanter.
  5. Val av revisorer och suppleanter för dem.
  6. Bestämmande av medlemsavgift.
  7. Val av valberedning om högst sex personer som vid nästkommande årsmöte ska avlämna förslag till val, som avses i punkterna 3-5.
  8. Förslag eller överläggningsämne, som väckts av styrelsen eller, inom föreskriven tid, av medlem.
  9. Annat ärende, om vars upptagande minst hälften av de närvarande förenar sig.

14 § Omröstning och beslut vid årsmöte

Vid årsmöte sker alla omröstningar öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar, när någon medlem begär det. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är icke tillåten. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden enligt den mening som ordföranden biträder.

För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande biträder beslutet. Beslut om upplösning av förbundet kan ske endast genom beslut som med minst två tredjedelars pluralitet fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.