Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Årsmöte den 19 april 2024

1 April, 2024

Välkommen på årsmöte den 19 april 2024 kl. 13.00 i Malmö!

Plats: Den nya domstolsbyggnaden i Malmö, Bangårdsplatsen 2, som inhyser Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Det kommer också att vara möjligt att delta digitalt; länk kommer att mejlas ut.

Vi kommer att börja mötet med en redovisning och ett samtal om enkäten om domares arbetsförhållande mm. Därefter kommer den särskilda utredaren John Ahlberk att berätta om utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier, SOU 2024:1.

Anmäl er via info@domareforbundet.se senast den 5 april. Meddela i anmälan om du vill delta på mötet på plats eller digitalt.

13.00 Enkät om domares arbetsförhållanden Redovisning och samtal om enkäten om domares arbetsförhållanden m.m.

14.00 Skyddet för offentliganställda Den särskilda utredaren John Ahlberk berättar om utredningen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier, SOU 2024:1

15.00 Fika. Förbundet bjuder på kaffe och fikabröd.

15.30 Årsmöteshandlingar

Dagordning

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

3. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

4. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

5. Val av övriga ledamöter i styrelsen och av suppleanter.

6. Val av revisorer och suppleanter för dem.

7. Bestämmande av medlemsavgift.

8. Val av valberedning om högst sex personer som vid nästkommande årsmöte ska avlämna förslag till val, som avses i punkterna 3-5.

9. Förslag eller överläggningsämne, som väckts av styrelsen eller, inom föreskriven tid, av medlem.

10. Annat ärende, om vars upptagande minst hälften av de närvarande förenar sig.