Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domaruppropet

14 Juni, 2023

Oisín Cantwell uppmärksammar i Aftonbladet ett domarupprop: "297 domare i upprop till regeringen i dag". I uppropet beskriver domarna sin arbetssituation som ohållbar och varnar för att rättssäkerheten är hotad.

Representanter för Sveriges Domareförbund hade ett möte med Gunnar Strömmer den 3 maj. Vi tog då upp många av de frågor som lyfts i de 297 domarnas skrivelse. Vad vi främst framhöll var att yrkets attraktivitet är skrämmande låg och att det beror på kombinationen av de höga krav som ställs på domare idag, arbetsförhållandena och att lönen inte står sig i konkurrensen. Vi konstaterade att det är en fara för rättssäkerheten och ett hot mot rättsstaten att alla domstolar inte kan rekrytera de domare de behöver för att bedriva sin verksamhet rättssäkert. Gunnar Strömmer lyssnade men lovade inget.

I april träffade representanter för Sveriges Domareförbund Thomas Rolén, generaldirektör för Domstolsverket, och lyfte fram samma saker. Vi tog även upp problemen med DiBa (ett nytt system för redigering av brottmålsdomar) och den låga kunskapen i samhället om rättsstaten. Han är väl medveten om det låga söktrycket på domartjänster runt om i landet men är tydlig med att han inte anser att domstolarna behöver mer ekonomiska resurser.

I slutet av maj, i samband med att ett domarupprop diskuterades, meddelade vi Sveriges domare det som nämnts ovan. Sveriges Domareförbund instämmer i att situationen är sådan att det är viktigt att alla vi domare gör våra röster hörda, genom uttalanden och inlägg i debatten. Sveriges Domareförbund kommer också att fortsätta föra domarnas talan i frågan. För den som inte redan är medlem i Sveriges Domareförbund är du välkommen som ny medlem. Med fler medlemmar ökar tyngden i förbundets röst för domarkårens bästa.