Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Pressmeddelande: Svenska domare stödjer domarna i Polen

10 januari, 2020

Domareförbundet har idag uttalat sig angående sitt stöd till de polska domarna i deras kamp för sin oavhängighet:

En grundbult i rättsstaten är domstolarnas oavhängighet. Domstolarna ska tillämpa lagen på enskilda fall utan att vara påverkade av påtryckningar av olika slag från det politiska systemet, parter, media och andra. Om oavhängigheten inte säkerställs finns risk för att grundläggande mänskliga fri- och rättigheter inte kan skyddas.

Under senare år har domstolarnas oavhängighet i Polen inskränkts betydligt. Det styrande partiet i Polen, ”Lag och rättvisa”, har försökt och delvis lyckats att med ändrade pensionsåldrar, nya domare i författningsdomstolen och det nationella domstolsrådet, samt med disciplinförfaranden, göra de polska domarna mindre oavhängiga. Det närmar sig nu en situation där Polen inte längre når upp till de krav på en rättsstat som gäller i moderna europeiska demokratier.

Det polska domareförbundet Iustitia har tagit initiativ till en tyst marsch imorgon lördag den 11 januari 2020 i Warszawa. Bakgrunden är att situationen har förvärrats under december 2019. Enligt det polska domareförbundet är den nuvarande situationen den svåraste sedan 1989.

Det förekommer disciplinförfaranden mot domare som uttrycker sin kritik mot händelseutvecklingen, förtalskampanjer mot domare, och försök att kringgå EU-domstolens avgöranden om hur de polska domarnas oavhängighet ska skyddas.

Domare från hela Europa kommer att delta i den tysta marschen imorgon eller uttrycker på annat sätt sitt stöd för sina polska kollegor.

- Det är viktigt för oss svenska domare att visa att vi stödjer de polska domarnas kamp för sin oavhängighet, säger lagmannen Björn Lindén, ordförande i Sveriges Domareförbund.

Sveriges Domareförbund har antagit ett uttalande till stöd för de polska domarna:

”Polska domare ser alltmer sin oavhängighet bli begränsad genom den polska regeringens handlingar. Det finns anledning till stor oro när det gäller rättsstatens upprätthållande i Polen.

Vi i Sveriges Domareförbund vill uttrycka vår oro över utvecklingen i Polen och vårt stöd för våra polska kollegors oavhängighet.

Vi uppmanar den polska regeringen att dra tillbaka de ändringar och föreslagna ändringar som hotar domarnas oavhängighet i Polen. Vi uppmanar Europeiska kommissionen att använda sina befogenheter för att skydda domarnas oavhängighet och rättsstaten i Polen.”

Uttalandet finns på engelska här.