Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domare väcker talan mot EU-rådet

30 Augusti, 2022

Fyra europeiska domareförbund väcker talan mot Europeiska Unionens råd för att ha åsidosatt EU-domstolens domar genom att på otillräckliga villkor tillåta att Polen får ekonomiskt stöd från EU-fonder.

Fyra europeiska domareförbund;

  • Association of European Administrative Judges (AEAJ)
  • European Association of Judges (EAJ, den regionala avdelningen av International Association of Judges - IAJ)
  • Rechters voor Rechters (Judges for Judges)
  • Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)

har den 28 augusti 2022 väckt talan vid EU-domstolen mot EU-rådet på grund av dess beslut att inte blockera Polen från att få stöd genom fonderna för för återhämtning och resiliens.

Argumenten är följande:

EU-rådet beslutade att avblockera EU-medel för Polen när tre "milstolpar" är uppfyllda: (1) Högsta domstolens disciplinära kammare ska ha upplösts och ersatts med en oberoende domstol; (2) det disciplinära systemet har reformerats; (3) domare som har berörts av de beslut som fattats av disciplinkammaren ska ha rätt att få sina ärenden prövade av den nya domstolen.

De fyra europeiska domarorganisationerna hävdar att dessa milstolpar inte är tillräckliga i förhållande till vad som krävs för att säkerställa ett effektivt skydd av domarnas och rättsväsendets oberoende och att de åsidosätter EU-domstolens domar i frågan.

EU-rådets beslut är skadligt för de avstängda domarna i Polen. Till exempel har EU-domstolen beslutat att de polska domare som drabbats av olagliga disciplinära förfaranden ska återinsättas på en gång, utan dröjsmål eller ett förfarande, medan den tredje milstolpen skulle införa ett förfarande på mer än ett år med osäkert resultat.

Beslutet är skadligt för det europeiska rättsväsendet som helhet och varje enskild europeisk domares ställning.

Alla domare i varje enskild medlemsstat är också europeiska domare, som måste tillämpa EU-lagstiftningen i ett system som bygger på ömsesidigt förtroende. Om rättsväsendet i en eller flera medlemsstater inte längre erbjuder garantier för oberoende och respekt för de grundläggande principerna för rättsstatsprincipen, påverkas onekligen hela det europeiska rättsväsendet (så kallad "spillover-effekt").

Domareförbunden begär att EU-rådets beslut ska ogiltigförklaras i syfte att tydliggöra principen att domar från EU-domstolen i fråga om domstolarnas oberoende bör verkställas utan dröjsmål och i sin helhet, och att EU-institutionerna inte ens delvis kan agera i strid mot dem. EU-rådets beslut bryter mot denna princip, eftersom EU-domstolens domar inte verkställs fullständigt och ovillkorligt.

Målet med rättegången är att fastställa den ovan nämnda principen och att förhindra ett kommissionsbeslut om att frigöra EU-medel för Polen tills EU-domstolens domar har verkställts fullt ut och fullständigt.

Läs pressmeddelandet här https://www.iaj-uim.org/news/press-release-on-lawsuit-against-the-eu-council/