Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Stöd till utsatta domare i andra länder

1 september, 2021

Sveriges Domareförbund företräder Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värnar om domarnas självständighet och domstolarnas oberoende och bevakar frågor av betydelse för den dömande verksamheten. Frågor om domstolar och domares självständighet och maktdelningen mellan den politiska och den dömande makten är ständigt aktuella och förbundet deltar i debatten både i Sverige och internationellt. Förbundet är också medlem i Internationella Domareförbundet (IAJ) och Europeiska Administrativa Domareförbundet (AEAJ) och är representerat vid internationella möten där bl.a. tillståndet för rättsstatsprinciperna och förhållandena för domare i olika länder diskuteras. Just nu uppmärksammas särskilt situationen för våra domarkollegor i Turkiet, Polen och Afghanistan.

Afghanistan är påverkat av Talibanrörelsens militära framfart och det finns nu många som behöver hjälp och bistånd. Vi har ett särskilt fokus på dem som är i riskzonen på grund av sitt arbete och engagemang för rättsstaten, rättsväsendets oberoende och mänskliga rättigheter. Den internationella föreningen för kvinnliga domare (International Association of Women Judges) har nyligen gått ut med en förfrågan och begärt stöd för kvinnliga domare i Afghanistan. Medlen som kommer in ska användas till direkt stöd till afghanska medlemmar, i detta ingår att stödja arbetet i IAWJ Afghan Women's Judges ’Aid Committee. För kommitténs arbete behövs ekonomiskt stöd för översättning, tolkning samt logistiskt och administrativt stöd för att de ska kunna ge direkt stöd till sina medlemmar och deras familjer i Afghanistan. Ett överskott är tänkt att användas för att stödja kvinnliga domare globalt som befinner sig i nöd.

I Polen har den styrande makten inskränkt domarnas självständighet på flera sätt de senaste åren. Man har bland annat inrättat en särskild ”Diciplinary chamber” som prövar anklagelser mot domare. EU-domstolen har underkänt sättet som denna inrättats på och det sätt som ledamöterna har utsetts. Polen har ignorerat EU-domstolens domslut och förklarat att polsk grundlag står över EU-rätten. Man har återinrättat sitt disciplinära förfarande trots hård kritik från flera instanser, bland annat från EU, från flera regeringar och från det internationella domareförbundet. Situationen för de domare i Polen som förhåller sig självständiga till de styrande politikerna blir allt svårare.

Den politiska utvecklingen i Turkiet har under en längre tid inneburit försämringar för demokratin och rättssäkerheten. Sedan 2016 har 4 500 domare och åklagare avskedats, varav 2 450 har frihetsberövats. Enligt kollegor i Turkiet sattes de i överfulla häkten under svåra förhållanden. Deras egendom har konfiskerats. Turkiets oberoende domareförbund, YARSAV, som är medlem i det europeiska domareförbundet (EAJ), upplöstes och förbjöds. Flera domare dömdes till långa fängelsestraff. De domare som försatts på fri fot, har registrerats som ”terrorister”, vilket framgår av deras personnummer. Detta har medfört att de inte kan söka anställning och behandlas som paria. Dessa oerhörda angrepp på domarkåren har inte uppfyllt kraven på rättssäkerhet. Konfiskeringarna och terroriststämpeln har inneburit att många domare är utblottade och inte kan arbeta och försörja sig och sina familjer.

EAJ har engagerat sig i de turkiska domarnas situation bl.a. genom att inrätta en fond för att stötta domare som fängslats, eller som avsatts och därmed förlorat sin försörjning på grund av sin kamp för domstolarnas oberoende. Medlen används inte bara till advokatarvoden etc. utan också till att stötta domarnas familjer. I många fall har nämligen också domarens maka/ make förlorat sitt arbete och barn stängts av från skolor och universitet. Det svenska domareförbundet har bl.a. bevakat rättegången mot Murat Arslan som var ordförande för det turkiska domareförbundet och arbetade mycket aktivt med frågor om mänskliga rättigheter och för självständiga och oberoende domstolar. Han dömdes till 10 års fängelse, mer om detta finns att läsa på hemsidan (se länk nedan). Nu behöver fonden mer pengar.

Vill du hjälpa våra turkiska kollegor genom att ge ett bidrag till fonden kan det göras via Sveriges Domareförbund:

Swish 123 262 79 66 eller plusgiro nr 40 74 78-7.

Var noga med att ange att betalningen avser ”Turkiet”. Eventuell betalning emotses senast den 1 oktober 2021, efter det gör förbundet en insättning till fonden. Pengar som skänks till fonden via det svenska domareförbundet går inte att spåra till enskilda givare.

Just nu fokuserar vi på att hjälpa de turkiska domarna genom den europeiska fonden. Om ni känner ett stort engagemang för de afghanska eller de polska domarna får ni gärna kontakta oss i styrelsen så kan vi gemensamt anordna något även för dessa kollegor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Sveriges Domareförbund