Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Ska domare omfattas av obligatorisk introduktionsutbildning för alla statsanställda?

28 februari, 2020

Här återges Sveriges Domareförbunds svar till Tillitsdelegationen när det gäller frågan om domare ska omfattas av en obligatorisk introduktionsutbildning för alla statsanställda:

Tillitsdelegationen har bjudit in Domstolsverket att delta i delegationens arbete med att ta fram en obligatorisk introduktionsutbildning för alla statsanställda om bl.a. den statliga värdegrunden. Domstolsverket representeras i detta sammanhang av Domstolsakademins rektor, Magdalena Hägg Bergvall. Vid kontakter med företrädare för Domstolsverket har jag, som ordförande i Sveriges Domareförbund, inhämtat att Magdalena Hägg Bergvall framfört både farhågor och kritiska synpunkter till delegationen när det gäller den principiella frågan om att även ordinarie domare ska delta i den planerade obligatoriska utbildningen. Domareförbundet vill på detta sätt ställa sig bakom dessa farhågor och synpunkter. Skälet till att vi som förbund för Sveriges domare vill visa vårt stöd för Domstolsverkets synpunkter är i korthet följande.

I januari 2009 startade Domstolsakademin sin verksamhet. Ett av skälen till att Domstolsakademin inrättades var att iaktta att domstolarna och domarna intar en självständig ställning i förhållande till såväl riksdagen som regeringen samt att domaren ska vara självständig och oberoende i sitt dömande, fri från yttre påverkan. Principen om att en oavhängig och opartisk domstol utgör en garanti för rättssäkerhet och ett skydd mot korruption kommer till uttryck i flera dokument, bl.a. Europakonventionen (artikel 6) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 47) samt i 11 kap. 1–5 §§ regeringsformen. Domstolsverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen och för att säkerställa att utbildningen inte utgår från Domstolsverkets uppfattning om vad domare behöver lära sig tas kursutbudet fram av rektorn för Domstolsakademin. Det är också rektorn som, enligt Domstolsverkets arbetsordning, i förhållande till generaldirektören och Domstolsverket i övrigt självständigt ansvarar för kursutbud och innehåll. Till rektors stöd finns rådet vid Domstolsakademin, bestående av representanter för domstolarna, universiteten, Advokatsamfundet och Åklagarmyndigheten. Undervisningen ges dels av domare, dels av experter på olika rättsområden från t.ex. universitetsvärlden.

Syftet med denna ordning är alltså att markera Domstolsakademins självbestämmande i utbildningsfrågor för domare och att säkerställa att utbildningen inte utgår från Domstolsverkets uppfattning om vad domare behöver för kunskaper. Att införa krav på att ordinarie domare ska delta i en obligatorisk utbildning, där en statlig myndighet har samordningsansvar, skulle därmed vara kontraproduktivt i förhållande till den höga grad av självbestämmande och självständighet från yttre påverkan som eftersträvats vid inrättandet av Domstolsakademin. Det kan även ifrågasättas om det över huvud taget är möjligt att reglera frågor om en obligatorisk utbildning för ordinarie domare, med tanke på att domstolarna inte är myndigheter under regeringen.

Domareförbundet står gärna till förfogande om Tillitsdelegationen har frågor.

Med vänlig hälsing

Björn Lindén, lagman i Örebro tingsrätt och ordförande i Sveriges Domareförbund

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för domare. Förbundet ska företräda Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten.