Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Rapport från möte mellan de nordiska domarförbunden i Reykjavik den 6 september 2019

27 september, 2019

Den 6 september 2019 samlades representanter från alla de nordiska domarförbunden i Reykjavik för sitt årliga möte. Inför mötet hade deltagarna skickat in en kort beskrivning av de ämnen som är mest aktuella i det egna landet, och större delen av mötet ägnades åt en genomgång av dessa lägesbeskrivningar.

Ett ämne som berör domstolarna i samtliga nordiska länder just nu är den pågående digitaliseringen. Både Norge och Danmark har kommit längre än Sverige i detta hänseende, men i dessa länder har det också börjat ställas krav från politiskt håll på att investeringarna i ny teknik ska betala sig genom en effektivitetsvinst och möjlighet att dra ned på personal. En gemensam farhåga är att det inte ska finnas tillräckligt med teknisk personal tillgänglig – i flera av våra grannländer förväntas domarna själva sköta all teknik i salen utan hjälp av notarier eller annan personal, och möjligheten för dem att lösa problem när sådana uppstår är naturligtvis begränsad. Vi diskuterade även frågan om domarens roll och hur den påverkas av den nya tekniken, samt frågan om arbetsmiljö när domarna i allt större utsträckning förväntas läsa från skärmar istället för från papper.

I många av de nordiska länderna har domstolarna stora ekonomiska problem. Det har satsats på polis och på åklagarväsendet, men inte i motsvarande utsträckning på domstolarna. Detta har lett till hög arbetsbelastning och stora problem vid många domstolar. På vissa håll löser ledningen problemet genom att ta bort allt fler supportfunktioner, vilket innebär att domarens roll förändras. Detta är en utveckling som bör följas noga, och en fråga som vi kommer att få anledning att återkomma till vid kommande möten.

I Island har man nyligen inrättat en Domstolsadministration, som i dagsläget består av fyra personer. I Finland har arbetet med att inrätta ett Domstolsverk kommit så långt att en överdirektör har utsetts (tidigare ordföranden för finska domarförbundet). Man har även tillsatt en direktion för Domstolsverket (motsvarande ett Judicial Council) där en majoritet av ledamöterna är domare. Verket ska påbörja sin verksamhet den 1 januari 2020.

Förutom situationen i de nordiska länderna fick vi även rapporter om situationen i Polen. De nordiska domarförbunden har löpande kontakt med kollegorna i Polen, och det har arrangerats seminarier och träffar där domarnas situation i Polen har diskuterats. Något som kommer att ske i närtid är att anklagelser om olika påstådda disciplinära överträdelser kommer att prövas. Dessa anklagelser riktas mot några av de polska domare som har engagerat sig i frågan om domarnas oberoende. Vi enades vid mötet om att det är viktigt att bevaka detta förfarande och visa att omvärlden ser vad som sker. Förhoppningsvis kan vi skicka observatörer till Polen som kan närvara när anklagelserna prövas, och vi arbetar för att få reda på när och var detta kommer att ske.

Nästa möte mellan de nordiska domarförbunden planeras att hållas den 4 september 2020 i Stockholm. Vi enades om att vid de mötet – utöver en kortare överblick av aktuella frågor från respektive land – ta upp följande frågor:

  1. Hur använder vi media för att nå ut till allmänheten med våra frågor?
  2. Arbetet med domaretik i respektive land
  3. Nya arbetsmetoder i moderna domstolar (digitaliseringens inverkan)
  4. Domarnas arbetsbörda och arbetsförhållanden

Sammanfattningsvis kan sägas att det var ett mycket intressant och givande möte. Även om våra förhållanden ibland skiljer sig åt är det mycket som är lika i de nordiska länderna, och många frågor berör oss alla. Ett fortsatt nordiskt samarbete stärker vår möjlighet att arbeta för domarnas självständighet, både i vårt eget land och i andra länder.