Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Viktig enkät om domares oberoende

1 februari, 2019

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) är en sammanslutning av nationella institutioner inom EU som svarar för stöd till domstolarna. Nätverket arbetar genom erfarenhetsutbyte och har bland annat målsättningen att stärka domstolarnas oberoende. För att få en uppfattning om hur domare ser på sitt oberoende och vad som kan göras för att stärka oberoendet genomför ENCJ en webbenkät under februari – mars 2019. Enkäten är en uppföljning av liknande undersökningar de senaste åren.

Medlemskap i ENCJ förutsätter att den nationella institutionen som ansvarar för stödet till domstolsväsendet organiserats i enlighet med nätverkets stadgar. Eftersom Sverige har organiserat stödet på annat sätt är vi observatörer i nätverket och deltar via representanter från Domstolsverket.

Tidigare arbete och enkäter

Sedan 2013 pågår ett arbete inom ENCJ med att ta fram indikatorer på ett oberoende domstolsväsende. Under arbetet konstaterades att det i stort sett saknades kunskap om hur domare i Europa själva ser på sitt oberoende. För att inhämta kunskap om det har ENCJ under de senaste åren genomfört webbenkäter riktade till dels ordinarie domare (2015/16 och 2016/17), dels nämndemän (2018). Resultaten från de tidigare enkäterna visar att en tydlig majoritet av domarna i Europa inte har upplevt att de varit utsatta för obehöriga påtryckningar men det finns skillnader mellan olika länder. Resultaten finns närmare beskrivna i ett antal rapporter som finns att läsa på ENCJ:s webbplats, www.encj.eu.

Den nu aktuella webbenkäten

Inom ramen för nätverkets arbete med dessa viktiga frågor har det visat sig, inte minst under senare år, att åtgärder från den verkställande makten och samhällsförändringar i stort på en överraskande kort tid kan leda till en utveckling som äventyrar domstolarnas oberoende och domarnas självständighet. Det är bakgrunden till att ENCJ nu har lanserat en uppföljning av tidigare års enkäter.

Undersökningen genomförs på samma sätt som tidigare. Domstolsverket har skickat ut e-postmeddelanden till alla ordinarie domare och hyresråd med information om undersökningen och en länk till ENCJ:s webbsida där flera språkversioner av enkäten finns, bl.a. den svenska. Domstolsverket kommer inte att behandla svaren. Det sker i stället genom ENCJ-sekretariatets försorg. När de färdiga resultaten sammanställts återkopplar Domstolsverket till alla medarbetare i Sveriges Domstolar genom information på Intranätet.

Svarsfrekvensen bland svenska domare har varit god vid de tidigare undersökningstillfällena. Vi hoppas på en minst lika god svarsfrekvensens denna gång.

Frågor om enkäten eller ENCJ:s arbete besvaras av Jonas Högström, Domstolsverket/ Enheten för internationella relationer (jonas.hogstrom@dom.se, 070-189 37 25).